Μαρτυρίες

 Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων

   Εἰσαγωγή, ἀνθολογία, μετάφραση: Γ. Βαλσάμης

   Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο: παράγγειλέ το

   url :  www.ellopos.gr/symeon/default.asp           Download Greek Polytonic Font

© ELLOPOS 2005-
118 Ἔγχρωμες Σελίδες
Σελ 2

Ὁ βιογράφος τοῦ Συμεὼν ἀναφέρει πολλὰ θαύματα τοῦ ἁγίου, μεγα-λύτερο ἀπ’ ὅλα θεωρῶντας τὸν λόγο του, τὸν ὁποῖο παρομοιάζει μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἂν καὶ φαίνεται νὰ προῆλθε ἐμπαικτικά, ἀπὸ τὸν φθόνο τῶν ἀνάξιων, ἡ ἐπωνυμία Νέος Θεολόγος παρέμεινε σημαίνοντας ὑπεροχικὴ γνώση, κατατάσσοντας τὸν Συμεὼν στὴν ἴδια κορυφὴ μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Θεολόγο καὶ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.

Ἡ ἐποχὴ τοῦ Συμεὼν ὑπῆρξε περίοδος ἀκμῆς τοῦ Βυζαντίου. Ἡ μακεδονικὴ δυναστεία εἶχε κατορθώσει ἐνίσχυση τοῦ ἀστικοῦ βίου, οἱ πόλεις τῆς Αὐτοκρατορίας γίνονταν τόποι ἐλπίδας καὶ παιδείας. Παρά τὴν δημιουργικότητα τῆς ἐποχῆς τὸ μήνυμα τοῦ Συμεὼν δὲν εἰσακούστηκε στὸν βαθμὸ ποὺ χρειαζόταν ἡ Ἐκκλησία. Ἐνέπνεε, ἀλλὰ καὶ σκανδάλιζε. Ὁ διχασμὸς δὲν περιοριζόταν στὴν προσωπικὴ ταλαιπωρία τοῦ γέροντα, ἀλλὰ διέτρεχε τὴν πνευματικότητα τῆς κοινωνίας, πρωταρχικὰ σημαίνοντας ἰσχυρὴ διαρκῆ δοκιμασία τῆς Ἐκκλησίας, ἂν θὰ στρεφόταν ἐπιτέλους στὴ ζωντανὴ σημασία, ὅπως εἰσηγεῖτο ὁ Συμεών, ἢ ἂν θὰ ὑποχωροῦσε στὴ συμβατικότητα.

Ὁ Συμεὼν εἶναι κατηγορηματικὸς ὅσο ὁ Παῦλος: ἁπλὴ δογματικὴ πεποίθηση δὲν ἀρκεῖ — “νὰ μήν ἐλπίζει κανεὶς οὔτε στὴν πίστη στὸν Χριστὸ ἀπὸ μόνη της”.

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME