Μαρτυρίες

Ἀλ. Λυκοῦργος

Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν 50ετηρίδα τοῦ ἀγῶνος καὶ τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε' [1871]

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

Ὦ, χαῖρε πατρὶς τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς δόξης Ἑλλάς, διότι ἔχεις εἰς τοὺς κόλπους σου τὸν ἐνδοξότερον τῶν νέων τῆς πίστεώς Σου μαρτύρων. Χαίρετε, Ἕλληνες, καὶ πανέλληνες, διότι ἠξιώθητε, τέλος πάντων, νὰ ὑποδεχθῆτε σήμερον ἐλεύθεροι ἐλευθέρως τὸν σεπτὸν καὶ μεγαλώνυμον ἀρχηγόν Σας, ὅστις ἔπεσε θῦμα πολυπενθὲς καὶ πολυδάκρυτον τῆς ἀναστάσεως τοῦ γένους. Χαῖρε σὺ μάλιστα, ὦ εὔανδρε τοῦ Πέλοπος χώρα, διότι ὁ περίδοξος υἱός σου ἐκεῖνος, ὅστις παίγνιον παντὸς αἰκισμοῦ καὶ πάσης ἀτιμωρησίας ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν ἄταφος καὶ ἠτιμασμένος ἀφ᾿ οὖ ὡς ἐκ θαύματος διασωθεὶς ἐκ τοῦ βυθοῦ ἐκηδεύθη λαμπρῶς ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ὁμοδόξου καὶ εὐεργέτιδος χώρας, ἔρχεται σήμερον μετὰ πεντήκοντα ὅλα ἔτη νὰ κηδευθῇ καὶ ὑπὸ ἑλληνικῶν χειρῶν, ἤ, μᾶλλον εἰπεῖν, ἔρχεται νὰ ἀπολάβῃ παρὰ τοῦ πανελληνίου γένους σεβασμὸν καὶ προσκύνησιν πολὺ ἀνωτέραν καὶ θερμοτέραν ἧς ἀπελάμβανεν ἄλλοτε ζῶν ἔτι ἐπὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου τῆς ὀρθοδοξίας.


Αρχική ||| Επόμενη σελίδα

        Πρβλ.: Σελίδες γιὰ τὴν Τουρκία (ἀγγλικά) * Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη - Ἐρωτήσεις καὶ Ἀπαντήσεις * Τὸ βιο-μηχανικὸ πρόταγμα * Μυστικοὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας * Ὁ Νέος Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Δύση * Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως * Κωνσταντινούπολις

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME