Μαρτυρίες

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ἐπιλογὴ - μετάφραση: Γ. Βαλσάμης           ©  ELLOPOS 2000 -

Tὰ ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον γλυκέα τῶν Πατέρων λόγια ἐντρυφῶντες͵ ἀξίως τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθημεν ὑπὸ Κυρίου πολιτευσάμενοι͵ τύχωμεν τῆς αὐτοῦ βασιλείας

Ἀμήν

  Εισαγωγικό σημείωμα »

Περιεχόμενα

Γιὰ τὸ Καλὸ καὶ τὸ Κακό

Γιὰ τὴν Φιληδονία

Γιὰ τὴν Φιλαργυρία

Γιὰ τὴν Μετάνοια

Γιὰ τὴν Προσευχή

Γιὰ τὴ Νηστεία

Γιὰ τὴν Ἐργασία

Γιὰ τὴν Ἐξομολόγηση

Γιὰ τὸν Γάμο

Γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία 

Παραπομπὲς στὸ "Γεροντικό", χρησιμοποιοῦν τὴν ἔκδοση τοῦ ἀρχαίου κειμένου ἀπὸ τὸν Π. Β. Πάσχο, Ἀθῆναι 1981(3). Τὰ Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων ἀναδημοσιεύει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος (Ἀποστολικὴ Διακονία). Ἡ ἀναδημοσίευση ἀφορᾶ στὴν πρώτη μορφὴ τῆς συλλογῆς καὶ δὲν παρακολουθεῖ τὶς προσθῆκες καὶ βελτιώσεις ποὺ γίνονται ἐδῶ.

Πρβλ.: Μυστικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας * Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ὕμνοι Θείων Ἐρώτων (νέα ἑλληνικά) * Ὀρθοδοξία, Καθολικισμός, Εὐρώπη : Ἐρωτήσεις καὶ Ἀπαντήσεις * Οἱ ἀρχαῖοι ἝλληνεςὉ Νέος Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Δύση * Τὸ Βιο-Μηχανικὸ Πρόταγμα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME