Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΜ. Βασίλειος

Πέρα ἀπὸ τὰ σύμπαντα

 

ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ περὶ Θεοῦ λέγειν τι ἢ ἀκούειν͵ ἄφες τὸ σῶμα σεαυτοῦ͵ ἄφες τὰς σωματικὰς αἰσθήσεις͵ κατάλειπε τὴν γῆν͵ κατάλειπε τὴν θάλασσαν͵ κάτω σεαυτοῦ ποίησον τὸν ἀέρα͵ παράδραμε ὥρας͵ καιρῶν εὐταξίας͵ τὰς περὶ γῆν διακοσμήσεις· ὑπὲρ τὸν αἰθέρα γενοῦ· διάβηθι τοὺς ἀστέρας͵ τὰ περὶ αὐτοὺς θαύματα͵ τὴν εὐκοσμίαν αὐτῶν͵ τὰ μεγέθη͵ τὰς χρείας ὅσας παρέχονται τῷ παντί͵ τὴν εὐταξίαν͵ τὴν λαμπρότητα͵ τὴν θέσιν͵ τὴν κίνησιν· ὅπως πρὸς ἀλλήλους σχέσεως ἢ ἀποστάσεως ἔχουσι. Πάντα διαβὰς τῷ λόγῳ͵ τὸν οὐρανὸν ὑπερκύψας καὶ ὑπεράνω τούτου γενόμενος͵ μόνῃ διανοίᾳ περίβλεψαι τὰ ἐκεῖ κάλλη͵ στρατιὰς ἐπουρανίους͵ χοροστασίας ἀγγέλων͵ τὰς τῶν ἀρχαγγέλων ἐπιστασίας͵ τὰς δόξας τῶν κυριοτήτων͵ τὰς προεδρίας τῶν θρόνων͵ τὰς δυνάμεις͵ τὰς ἀρχὰς͵ τὰς ἐξουσίας. Διαδραμὼν τὰ σύμπαντα καὶ ὑπὲρ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἀνανεύσας τοῖς λογισμοῖς καὶ ἐπέκεινα τούτων τὸν νοῦν ἀνυψώσας͵ ἐννόησον τὴν θείαν φύσιν· ἑστῶσαν͵ ἄτρεπτον͵ ἀναλλοίωτον͵ ἀπαθῆ͵ ἁπλῆν͵ ἀσύνθετον͵ ἀδιαίρετον͵ φῶς ἀπρόσιτον͵ δύναμιν ἄφατον͵ μέγεθος ἀπεριόριστον͵ δόξαν ὑπεραστράπτουσαν͵ ἀγαθότητα ἐπιθυμητήν͵ κάλλος ἀμήχανον͵ σφοδρῶς μὲν τῆς τετρωμένης ψυχῆς καθαπτόμενον͵ λόγῳ δὲ δηλωθῆναι πρὸς ἀξίαν ἀδύνατον.

Μ. Βασίλειος : σελίδα περιεχομένων

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης