Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτΜ. Βασίλειος

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ

 

ΜΑΘΟΙΣ ἂν τὴν πρὸς Πατέρα καὶ Υἱὸν τοῦ Πνεύματος κοινωνίαν καὶ ἐκ τῶν δημιουργημάτων τῶν ἐξ ἀρχῆς. Αἱ γὰρ καθαραὶ καὶ νοεραὶ καὶ ὑπερκόσμιοι δυνάμεις͵ ἅγιαι καὶ εἰσὶ καὶ ὀνομάζονται͵ ἐκ τῆς παρὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνδοθείσης χάριτος τὸν ἁγιασμὸν κεκτημέναι. Ὥστε ἀποσεσιώπηται μὲν ὁ τρόπος τῆς κτίσεως τῶν οὐρανίων δυνάμεων, ἀπὸ γὰρ τῶν αἰσθητῶν μόνον͵ τὸν δημιουργὸν ἡμῖν ὁ τὴν κοσμογονίαν συγγραψάμενος ἀπεκάλυψε. Σὺ δέ͵ ἔχων δύναμιν ἐκ τῶν ὁρατῶν ἀναλογίζεσθαι τὰ ἀόρατα͵ δόξαζε τὸν ποιητὴν ἐν ᾧ ἐκτίσθη τὰ πάντα͵ εἴτε ὁρατά͵ εἴτε ἀόρατα͵ εἴτε ἀρχαί͵ εἴτε ἐξουσίαι͵ εἴτε δυνάμεις͵ εἴτε θρόνοι͵ εἴτε κυριότητες͵ καὶ εἴ τινές εἰσιν ἕτεραι λογικαὶ φύσεις͵ ἀκατονόμα στοι. Ἐν δὲ τῇ τούτων κτίσει ἐννόησόν μοι τὴν προκαταρκτικὴν αἰτίαν τῶν γινομένων͵ τὸν Πατέρα· τὴν δημιουργικήν͵ τὸν Υἱόν· τὴν τελειωτικήν͵ τὸ Πνεῦμα· ὥστε βουλήματι μὲν τοῦ Πατρὸς τὰ λειτουργικὰ πνεύματα ὑπάρχειν͵ ἐνεργείᾳ δὲ τοῦ Υἱοῦ εἰς τὸ εἶναι παράγεσθαι͵ παρουσίᾳ δὲ τοῦ Πνεύματος τελειοῦσθαι. Τελείωσις δὲ ἀγγέλων͵ ἁγιασμὸς καὶ ἡ ἐν τούτῳ διαμονή. Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με ἢ τρεῖς εἶναι λέγειν ἀρχικὰς ὑποστάσεις͵ ἢ ἀτελῆ φάσκειν τοῦ Υἱοῦ τὴν ἐνέργειαν. Ἀρχὴ γὰρ τῶν ὄντων μία͵ δι΄ Υἱοῦ δημιουργοῦσα καὶ τελειοῦσα ἐν Πνεύματι. Καὶ οὔτε Πατήρ͵ ὁ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν ἐνεργῶν͵ ἀτελῆ ἔχει τὴν ἐνέργειαν, οὔτε Υἱὸς ἐλλιπῆ τὴν δημιουργίαν͵ μὴ τελειουμένην παρὰ τοῦ Πνεύματος. Οὕτω γὰρ ἂν οὔτε Πατὴρ προσδεηθείη Υἱοῦ͵ μόνῳ τῷ θέλειν δημιουργῶν, ἀλλ΄ ὅμως θέλει διὰ Υἱοῦ. Οὔτ΄ ἂν Υἱὸς συνεργίας προσδεηθείη͵ καθ΄ ὁμοιότητα τοῦ Πατρὸς ἐνεργῶν, ἀλλὰ καὶ Υἱὸς θέλει διὰ τοῦ Πνεύματος τελειοῦν· Τῷ λόγῳ γὰρ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ Πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν. Οὔτε οὖν λόγος͵ ἀέρος τύπωσις σημαντική͵ διὰ φωνητικῶν ὀργάνων ἐκφερομένη· οὔτε πνεῦμα͵ στόματος ἀτμός͵ ἐκ τῶν ἀναπνευστικῶν μερῶν ἐξωθούμενος, ἀλλὰ Λόγος μὲν ὁ πρὸς Θεὸν ὢν ἐν ἀρχῇ, καὶ Θεὸς ὤν.

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

Μ. Βασίλειος : σελίδα περιεχομένων

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης