Ἱστορία

Καμπάνης, Ἡ Χριστιανικὴ Αἰσθητικὴ στὸν Δυτικὸ Μεσαίωνα

Ἀπό: Ἄριστου Καµπάνη, Ἱστορία τῶν αἰσθητικῶν θεωριῶν, 1936. Βλ. Ἀναδηµοσίευση στὶς ἐκδ. Γαλαξία, 1963, σσ. 148-162

Σελίδα 1 ἀπὸ 15

Ἑπόμενη σελίδα
Καμπάνης, Η Χριστιανική Αισθητική στον Δυτικό Μεσαίωνα - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Τὸ Βιο-Μηχανικὸ Πρόταγμα,   Ἱστορία καὶ Θεοδικία
Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες,   Χριστιανισμὸς καὶ Κλασικὴ Παιδεία

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME