Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτὨριγένης

Σὲ καθένα μας πρέπει νὰ γίνουν αὐτὰ μὲ μυστικὸ τρόπο

 

ΕΠΕΙ πολύσημος ἐν τῇ Γραφῇ ἡ γενεὰ λέξις (δηλοῖ γὰρ καὶ τὸν ἐκ περιτομῆς λαὸν καὶ τὸν ἐξ ἐθνῶν) ἀκουστέον͵ ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ ἐν ὄψει τοῦ Σωτῆρος τῆς Καινῆς Διαθήκης γενεὰ οὐδὲ ἐλεύσεται ἐπὶ τὰς ἐπαγγελίας͵ ἕως οὗ πάντα ἃ εἶπεν ὁ Σωτὴρ γένηται. Καὶ ἑκάστῳ δὲ ἡμῶν ταῦτα γενέσθαι μυστικῶς δεῖ͵ ἐὰν ἀπὸ τῆς διδασκαλίας ἕως τέλους ἐν πᾶσι τις διαρκέσας μείνῃ ἀπαθὴς ἄχρι τῆς ἐνδόξου Χριστοῦ παρουσίας. Τοὺς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐν γῇ μετωνυμικῶς οὐρανὸν καὶ γῆν λεγομένους διελεύσεσθαι πᾶσαν τὴν ἑαυτῶν κατάστασιν͵ ἵνα ἔλθωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερέχοντα. Οἱ γὰρ τοῦ Σωτῆρος λόγοι ἀεὶ τὰ οἰκεῖα ἐνεργήσουσιν ὡς τέλειοι καὶ οὐκ ἐπιδεχόμενοι βελτίους γενέσθαι παρελθόντες ὅ εἰσιν. Ἀλλ΄ ὁ οὐρανὸς μὲν καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται͵ οἱ δὲ λόγοι αὐτοῦ μενοῦσι λόγοι ὄντες τοῦ δι΄ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Ὁ γὰρ λόγος τῶν γεγονότων οὐ παρέρχεται͵ εἰ καὶ αὐτὰ παρέρχεται. Ὃ δὲ λέξει͵ πρὸ μὲν τῆς οἰκονομίας τὸν Χριστὸν τοῦτο λέγειν͵ μετὰ δὲ τὴν οἰκονομίαν οὐκέτι͵ ὅτε ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα. Ἀπέκρυψεν ὁ Υἱὸς εἰπὼν μὴ γινώσκειν εἰς τὸ συμφέρον τῶν μαθητῶν. Ἕτερος δέ φησιν͵ ὅτι ὥσπερ ὁ Παῦλός φησι τότε καὶ ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ Πατρὶ οὐχ ὡς ἀνυποτάκτου ποτὲ ὄντος͵ ἀλλ΄ ὡς μηδέπω τῶν μελῶν αὐτοῦ πάντων τελειωθέντων͵ οὕτως ἐπεὶ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ οὐκ οἶδε τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἢ τὴν ὥραν͵ οὐδὲ αὐτὸς λέγει εἰδέναι.

Ὠριγένης : σελίδα περιεχομένων

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης