Ἀρχικὴ σελίδα περιεχομένων

Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα


Χρόνος καὶ Δημιουργία
Στὸν Γρηγόριο Νύσσης καὶ τὸν
Μάιστερ ἜκκαρτὨριγένης

Ἂν μείνετε στὸν λόγο μου

 

ΚΑΙ τοῦτο δὲ ἐν τῇ προκειμένῃ λέξει κατανοητέον͵ ὅτι δύο πράγματα λέγεται περὶ τοῦ Σωτῆρος. Πρότερον μὲν ὃ καὶ πρότερον γίνεται͵ πρότερον γὰρ τὸ πιστεύειν εἰς αὐτόν· δεύτερον δὲ ὃ καὶ δεύτερον ὁδῷ παραγίνεται· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπὲρ τὸ πιστεύειν͵ ὅπερ ἐστὶ θεωρεῖν τὸν Λόγον καὶ ἐν τῷ θεωρεῖν τὸν Λόγον θεωρεῖν τὸν Πατέρα. Φθάνει δὲ τὸ μὲν πιστεύειν καὶ ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν προσερχομένων τῇ θεοσεβείᾳ͵ τὸ δὲ θεωρεῖν τὸν Λόγον καὶ ἐν αὐτῷ τὸν Πατέρα κατανοεῖν οὐκέτι ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας ἀλλ΄ ἐπὶ μόνους τοὺς καθαροὺς τῇ καρδίᾳ. Οὕτως δὲ ἀκούω καὶ τοῦ Ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν Πατέρα. Οὐ γὰρ ὁ προσβάλλων τὴν ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατικὴν δύναμιν τῷ τοῦ Ἰησοῦ σώματι ἑώρακε τὸν Πατέρα καὶ Θεὸν αὐτοῦ. Οἶμαι δὲ ὅτι καὶ ἐδεῖτο χρόνου καὶ συνασκήσεως ἵν΄ οὕτως ἴδῃ τὸν Ἰησοῦν͵ καὶ ὁρῶν τὸν Υἱὸν θεωρήσῃ καὶ τὸν Πατέρα. Διόπερ εἰπόντι τῷ Φιλίππῳ· Δεῖξον ἡμῖν τὸν Πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ΄ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν Πατέρα. ... Θεωρῶν δέ τις τὸν Λόγον καὶ τὴν Σοφίαν καὶ τὴν Ἀλήθειαν οὐχὶ θεωρεῖ ταύτην μόνην ἀλλὰ καὶ Πατέρα. Οἶμαι δὲ ὅτι εἰς παράστασιν τοῦ μέγα εἶναι τὸ δηλούμενον μυστήριον͵ πρῶτον μὲν ἐν τῷ πιστεύειν εἰς τὸν Υἱόν͵ δεύτερον δὲ ἐν τῷ θεωρεῖν αὐτόν͵ λέλεκται πρὸ τοῦ Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ καὶ θεωρῶν ἐμέ τὸ Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπε· μεγάλη γὰρ ἡ περὶ τούτων ἦν μυστικὴ φωνή. Ὅτι δὲ δυνατὸν πιστεύειν τῇ θεωρίᾳ καὶ μὴ θεωρεῖν αὐτῇ δῆλον ποιήσει ὁ εὐαγγελιστὴς λέγων· Ἔλεγεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ͵ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς. Πρόσχες γὰρ ἐπιμελῶς ὅτι τοῖς πεπιστευκόσι λέγει ὡς μηδέπω ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ μόνον αὐτῇ πεπιστευκόσι, τὸ Ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ͵ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν.

Ὠριγένης : σελίδα περιεχομένων

Μυστικοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας : Ἀρχικὴ Σελίδα Περιεχομένων   url :  www.ellopos.gr/mystics/default.asp

Πρβλ. Ἀποφθέγματα τῶν Πατέρων στὰ Νέα Ἑλληνικά

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης