Φιλοσοφία

Μὲ τὴν Ἅρπα Σπασμένη

Ἀποφθέγµατα τοῦ Βουδδισµοῦ Ζέν, ἀνθολογία Ἔλλοπου

Ἀπό: Ντ. Τ. Σουζούκι, Ζέν, µτφρ. Σοφία Άντζακα, Ἀθήνα 1975, σσ. 71-2, 96, 100, 113-4, 151-2, 174, καὶ Βουδισµὸς ζέν - τύπος καὶ οὐσία, µτφρ. Εὐάγγελος Γραµµένος, Ἀθῆναι 1977, σελ. 31-2, 33, 36, 43, 48, 57, 61-3, 76, 85, 94-5, 100-1, 105, 108, 111-12 © Ἐκδόσεις Μπουκουµάνη, Μαυροµιχάλη 143, τηλ. 3618502, 3606316

Σελίδα 2 ἀπὸ 24

Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα
Αποφθέγµατα του Βουδδισµού Ζεν - Σελ. 2
Προηγούμενη ||| Πρώτη σελίδα ||| Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Κίρκεγκωρ, Ἡ ἀγωνία ποὺ λυτρώνει,   Γιάσπερς, Ἕνα Μάθημα γιὰ τὸν Θάνατο

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME