Φιλοσοφία

Χάιντεγγερ, Νοεῖν καὶ Εἶναι

Ἀναφορὰ στὸν Παρµενίδη καὶ τὸν Σοφοκλῆ

Ἀπό: Μάρτιν Χάιντεγγερ, Εἰσαγωγὴ στὴ µεταφυσική, µτφρ. Χρῆστος Μαλεβίτσης, ἐκδ. ∆ωδώνη, Ἀθῆναι 1973, σσ. 179-209

Σελίδα 1 ἀπὸ 31

Ἑπόμενη σελίδα
Χάιντεγγερ, Τί είναι η Σκέψη - Σελ. 1
Ἑπόμενη σελίδα

Πρβλ. Κίρκεγκωρ, Ἡ ἀγωνία ποὺ λυτρώνει,   Γιάσπερς, Ἕνα Μάθημα γιὰ τὸν Θάνατο
Γιάσπερς, Ἡ Σημασία τῆς Ἐπικοινωνίας

ΕΛΛΟΠΟΣ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Σελίδα Περιεχομένων

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME