Ἱστορία

MACHINA

 ΤΟ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

(Ἀποσπάσματα τῆς πρώτης μορφῆς)

  Περιεχόμενα
Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Σελ 2

ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΚΡΟΝΟΣ ὁ παπισμὸς ἀντιτάχθηκε μὲ φρικτὴ σκληρότητα στὴν γένεση τῆς μοντέρνας ἐπιστημοτεχνικῆς προτοῦ ζητήσει νὰ τὴν καταπιεῖ —παραδίδοντάς της δούρειο ἵππο (ἂν καὶ ἑτοιμόρροπο) τὴν παπικὴ Ἐκκλησία—, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἐκινεῖτο στὴν ἴδια τάξη τεχνητῆς νοημοσύνης, καὶ ἔβλεπε σὲ ὅ,τι δὲν ἦταν παρὰ ὁμοούσιος γονιμοποίησή του, τέλεια ἀπειλὴ ἀντικατάστασής του. Ἂν ἡ ἀνατολικὴ χριστιανοσύνη ἐκδυτικίζεται προδίδοντας τὴν ἡσυχαστική της ψυχὴ καὶ λίγο πολὺ ἐπανιδρύοντας στὴν Ἀνατολὴ τὴν παπικὴ νοοτροπία, ὅμως ἡ δυτικὴ ἐκκοσμίκευση ἐγγράφεται στὸν παπισμό, τοῦ ἀνήκει καὶ τὸν συνεχίζει: τὰ παιδιὰ τῆς βέβηλης Τριάδας —Potentia,[81] Ratio,[82] Lex[83]—, ἁπλῶς βάδιζαν στὸν προορισμό τους, ἐγκατέλειπαν σταδιακὰ τὶς θρησκευτικὲς μηχανὲς ποὺ μέσα τους γεννήθηκαν, προχωρῶντας σὲ πιὸ εὐέλικτες, οἱ ὁποῖες θὰ ἐπέτρεπαν περαιτέρω κυριαρχία τῆς ἴδιας Τριάδας. Ρομαντικά, ἀναρχικά, ὑπερρεαλιστικά, ἀποδομητικά, κλπ. παράδοξα, δὲν εἶναι καθόλου παράδοξα ἀλλὰ περάσματα, μηδενιστικὲς δυνάμεις μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ Potentia ἀναθεσμίζει τὴν Ratio καὶ ἀναμετρᾶ τὴν Lex.


[81] Δύναμη καὶ ἰσχύς.

[82] Λογιστική, ὑπο‑λογισμός. Ἡ σκέψη ὡς μηχανισμὸς μετρήσεων, ταυτίσεων καὶ διαιρέσεων.

[83] Νόμος, ἀποφασισμένη θέσμιση, διατακτικὸς καθορισμός.

Αρχική ||| Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

MACHINA : Περιεχόμενα

Προηγούμενη \ Ἑπόμενη Ἑνότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME