Ἱστορία

MACHINA

 ΤΟ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ

(Ἀποσπάσματα τῆς πρώτης μορφῆς)

  Περιεχόμενα
Εκδόσεις Ελπήνωρ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Διογένης (αναγνώστης TLG)
Διαχείριση γραμματοσειρών
Η Εικόνα του Χριστού
Εικονική Γη / Παγκόσμιος Άτλας
Ορθόδοξες Γιορτές (Ημερολόγιο)
Socializer! για να μοιράζεσαι το διαδίκτυο
Πολυτονικός συλλαβισμός στο Word
Εκμάθηση γρήγορης πληκτρολόγησης
Power Copy

        » Περισσότερα

Ἐγκλήματα

ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς ἡ παποσύνη συνέχισε νὰ μεταχειρίζεται κάθε δόλο γιὰ νὰ ἀπομακρύνει τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ τὶς ἴδιες προθέσεις συνέχισε[559] νὰ κινεῖται ἐπίσης πρὸς τὴν Ρωσία, ἡ ὁποία, βοηθοῦντος τοῦ τσαρισμοῦ, ἀρχίζει τώρα νὰ μοιράζεται ἀνάμεσα στὴν ὀρθόδοξη παράδοσή της καὶ τὶς παπικὲς ἀλλὰ καὶ προτεσταντικὲς ‘εἰσφορές’. Ἐν τέλει μὲ δική της εὐθύνη πάντα, ἐπιδιώκοντας τὰ ἀγαθὰ τῆς βιο‑μηχανίας χωρὶς νὰ γνωρίζει ὣς ποιὸ βαθμὸ καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους παραμένουν ἀγαθά, ἔχοντας ἀρχίσει ἐπίσης νὰ λησμονεῖ πόσο σημαντικὸ ἦταν ποὺ ἀπέφυγε ὅσα δεινὰ προκάλεσε στοὺς δυτικοὺς λαοὺς ὁ παπισμός.

“Οἱ γνωστοὶ ἀγῶνες περὶ περιβολῆς, ποὺ γιὰ αἰῶνες διαίρεσαν τὸν δυτικὸ χριστιανικὸ κόσμο, στὴν προσπάθεια καθενὸς ἀπὸ τοὺς δύο παράγοντες [πολιτείας καὶ ἐκκλησίας] νὰ ἐπιβληθεῖ στὸν ἄλλο, δὲν βρῆκαν ἔδαφος νὰ ἀναπτυχθοῦν στὴν Ἀνατολή ... Ἔχει ἀπροσμέτρητη σημασία γιὰ τὴν Ρωσία, παρατηρεῖ ὁ R. Stupperich, τὸ γεγονὸς ὅτι ἔλαβε τὸν Χριστιανισμὸ ὄχι ἀπὸ τὴν Δύση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἡ Ἐκκλησία στὴν βυζαντινορωσική της μορφὴ ἐπέδρασε [ἀλλὰ ὄχι ὅσο χρειαζόταν] στὴν πολιτεία καὶ τὸν λαό, καὶ προσδιόρισε τὸν περιβάλλοντα κόσμο”.[560]


[559] Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ πάπας εἶχε ὀργανώσει ἀκόμα καὶ στρατιωτικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Ρωσίας τὸν καιρὸ τῆς λατινικῆς κατοχῆς τοῦ Βυζαντίου. Τὴν ἐπίθεση τῶν Σταυροφόρων εἶχε ἀντιμετωπίσει ὁ Ἀλέξανδρος Νέφσκυ.

[560] Ζήσης, Κωνσταντινούπολη καὶ Μόσχα, ὅ.π., σ. 51, μὲ παραπομπὴ εἰς Stupperich, Die Russische Orthodoxe Kirche in Lehre und Leben, Witten 1966, σ. 9.

Επόμενη σελίδα της Ενότητας αυτής

MACHINA : Περιεχόμενα

Προηγούμενη \ Ἑπόμενη Ἑνότητα

ELLOPOS Elpenor in Print \ Γιωργος Βαλσαμης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ   BLOG   HOME